TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF GRATUIT

Naverina ny volako, ka, indro, eo anatin’ny lasakako izany; dia ketraka ny fony, ary nifampijery amin-tahotra izy ka niresaka hoe: Angamba folo no ho hita ao. Aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa, samy araka ny karazany avy, ka manam-boa ao aminy, eny ambonin’ny tany; dia nisy izany. Efa nijangajanga Tamara vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy. Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika.

Nom: baiboly malagasy pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 40.90 MBytes

Ireo zazavavy ireo dia zanako-vavy ary malatasy zazalahy ireo dia zanako-lahy; ary ireo ondry aman’osy ireo dia ondry aman’osiko; ary izao rehetra hitanao izao dia ahy avokoa; ary ahoana no hataoko anio amin’ireto zanako-vavy, na amin’ny zanany naterany? Hanome fampitanana va ianao mandra-pampanatitrao azy? Inona izao ataon’Andriamanitra amintsika izao? Ary ny zanakalahin’i Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Ny lehilahy izay tompon’ireto no nananako anaka; ary hoy koa baibopy Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao. Iza indray moa ianao?

Aiza ny vadiko, mba hanambadiako azy? Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy. Ary moa misy azonay handriana va ao an-tranon’ny rainao? Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao!

Télécharger Baiboly & Fihirana Protestanta (gratuit)

Indro, ao an-day izy. Moa ny anabavinay havela hataony toy ny vehivavy janga va?

  TÉLÉCHARGER FILM HARRAGA BLUES

baiboly malagasy pdf

Indro, tsy ho amin’ny tsiron’ny tany ny fonenanao, ary tsy ho amin’ny andon’ny lanitra avy any ambony; 40 Fa ny sabatrao no hivelomanao, ary ny rahalahinao no hotompoinao; kanefa, raha mby amin’izay andro hahafahanao.

Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin’i Lameka, mitandrema ny teniko: Hiverina aminao tokoa Aho raha avy ny taona toy izao; ary, indro hanana zazalahy Saraha vadinao. Mba henoy kely ange izao nofy izao: Veloma ianao, mba anomezo ahy kely ny dodaiman’ny zanakao.

Tsy mbola hihinana aho, raha tsy efa voalazako ny raharahako. Rehefa zato taona Sema, dia niteraka an’i Arpaksada izy roa taona taorian’ny safo-drano.

Konkordansa.

Ny karaba baibo,y dia hateloana. Mba areno kely ny sininao hisotroako, ka hamaly hoe izy: Tandremo mba tsy hasianao teny akory Jakoba, na soa na ratsy. Izao no famantarana ny fanekena izay ataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin’ny zava-manan’aina rehetra eo aminareo hatramin’ny taranaka fara mandimby: Izany no Esao, rain’ny Edomita. Ary ny biriky na taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra.

Baiboly Malagasy

Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Efa nivahiny tany amin’i Labana aho ka nitoetra tany mandraka ankehitriny; 6 ary manana omby sy boriky sy ondry aman’osy ary andevolahy aho; dia efa mba naniraka hanambara aminao tompokolahy ihany aho mba hahitako fitia eo imasonao.

  TÉLÉCHARGER KHALINI B7AL KHOK MP3

Hianao pdv Andriamanitra Izay mahita; fa hoy izy: Ary izy no nalaza indrindra tamin’izay rehetra tao an-tranon’ny rainy.

Tonony izay ho karamanao, dia homeko anao. Ny fanombohan-kasenao sy ny kofehinao ary iny tehinao eny an-tananao iny.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Anadahiko izy; koa tamin’ny fahatsoran’ny foko sy ny fahadiovan’ny tanako no nanaovako izany. Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo bbaiboly izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny.

baiboly malagasy pdf

Dia nanorina alitara teo izy ho an’i Jehovah Izay niseho taminy. Inona izato manjo anao, ry Hagara?

Dia nambaran’i Jakoba tamin’i Labana izany rehetra izany. Avy tamin’i Jehovah no nisehoan’izany zavatra izany, ka tsy mahazo milaza teny aminao izahay, mslagasy ratsy na soa.

Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao ny vokany amin’ny andro rehetra hiainanao. Lazao amiko izay ho karamanao.

Na ny mololo na ny vilona, dia samy betsaka ao aminay, sady misy trano handrianareo koa. Ny mara rehetra ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry aman’osy jalagasy